پرونده های برگشت داده شده از بیمه تکمیلی ، همکاران نسبت به رفع نقص ذکر شده اقدام فرمایند

نوع نقص پرونده مقابل نام بیمه شده  ذکر گردیده مواردی را که میتوانید با مراجعه اول کامل نمایید تهیه و تکمیل کنید

1- معصومه زارع پور     بیمه نمی باشند

2-نسرین نصیری          شرح عمل و خلاصه پرونده ناقص است

3-فاطمه احمدی          آخر خرداد ارسال شود

4-اله یار رضائیان          فاقد مهر دارو خانه بر روی نسخه است

5-علی سعید نژاد       فاقد برگ گزارش سنگ شکن

6-آذردخت فرهنمند     برگ دستور پزشک جهت دارو

7-شهلا قائمی فر       برگ دستور پزشک جهت دارم

8- جواد کاظمی         جواب تست ریه ناقص است

9-جلیل قلیلی           نسخه ارسالی با پرونده مطابق نیست

10-ماه بانو خالقی    مبالغ تفکیک نشده

11-یعقوب اسماعیلی      عدم تطابق قبض و جواب خدمت

12-علی اصغر بردبار       نسخه با مهر پزشک باشد

13-شهلا قانع                 کپی دفترچه خاص

14فردوس زارع پور         قبض باقیمانده دارد

14-محترم بابر پور           نام بیماربا قبض مغایرت دارد

15-قمرسعیدی نسب      نسخه و جواب تست ریه ضمیمه شود

16-احمد مرادی کوچی      قبض اصل ضمیمه شود

17-راضیه بانیانی              سقف مبلغ ویزیت پزشک کامل شده

18-زهرا احمدی               عدم تعهد بیمه است

19-حبیب اله ظهرابی        قبض لوازم گچ گیری ضمیمه نیست

20غلامعلی پیمان              عدم تعهد

21-پوران عدالت                عدم تعهد

22-زهرا لطفی                عدم تعهد – کپی قبض

23-زهرا صادق زاده       تکمیل سقف پرداخت در این خدمت

24محبوبه غلباش         کپی دفترچه

25-نبی نوری                نسخه مطابقت ندارد

26-فروغ نام آورزنگنه    کپی دفترچه

27-زهرا احمدی            عدم تعهد لیزر

28-زهرا وزانی             برگ دستور تزریق

29-پری زنگنه               شماره حساب صادرات

30-عبدالقادر زارع         کپی دفترچه سلامت و خاص

31-شهناز مینایی         نسخه دارو در برگ سبز دفترچه نوشته شود

32-محمد حسین قنبری     اصل فاکتور – تایید بیمه پایه

33-زهره صادقی                جواب ام آر آی قبل از عمل ضمیمه شود

34-فلورا ارجمند                 نسخه سی تی اسکن اشتباه است

35- صدیقه مرتضی پور        کپی دفترچه خاص و سلامت ناقص است

36-سکینه رجب پور             کپی دفترچه خاص و سلامت ناقص است

37-علی صادقی                  نسخه اشتباه است

38-فاطمه هوشمند            برگ شرح عمل

39-لیلا محمدی                 جواب پاتولوژی ضمیمه شود

40-سنمبر زارعی              خلاصه پرونده–جواب آزمایشها

41علیرضا محبی              جواب تمام خدمات انجام شده در بیمارستان

42-مینا میرزایی                رویت بیمار توسط پزشک آتیه سازان

43-زهرا صادقی              جواب آزمایش

44-محمد بازیاری             نسخه ناخوانا است

45-صغری سامانیان         نسخه صحیح ضمیمه شود

46- سودابه اسماعیلیان     نسخه رادیو لوژی ضمیمه نیست

47-محمد خدیو                    نسخه اشتباه است

48-پروین اشراقی              نسخه صحیح ضمیمه باشد

49-فرشیده بانیانی              جواب شیمیانو متری – تیمپانو متری

50-شهرام صالحی زاده        جواب شیمیانو متری – تیمپانو متری

اسماعیل اسماعیل پور         رویت بیمار توسط پزشک آتیه سازان

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1-عصمت زینلی     عکس رادیولوژی و تایید پزشک معتمد

2-محمد علی علیشاهی      نسخه مطابقت ندارد

3-زهرا رحیم نژاد                نسخه مطابقت ندارد

4-مینا پور احمد                 نسخه مطابقت ندارد

5-پریچهر حق پناه             نسخه مطابقت نداردو جواب پاتولوژی ندارد

6- مهر انگیز مرزبانی          نسخه سونو پیوست شود

7-فاطمه نکوئیان               بیمه نیستند مراجعه به کانون

8-زهرا اولاد حسینی       نسخه سونو ضمیمه شود

9-لیلا نادری نوبندگانی     اصل قبض ریز آزمایشات

10-محمد حسن زارع نژاد   نسخه پزشک و اصل قبض پرداختی

11-صدیقه امیری              سخه پزشک و اصل قبض پرداختی

12-غلامرضا صالحی         نسخه با پرونده مطابقت ندارد

13-علی جوکار                نسخه با پرونده مطابقت ندارد

14-جهان زارع پور            نسخه با پرونده مطابقت ندارد

15-سلیمه آقایی            نسخه خدمت انجام شده جهت ویزیت

16-مریم رستگار             نسخه oct ,iol چشم

17-محمد علی کشتکار     فاکتور فاقد کد اقتصادی

18-مرضیه بانو محمد زاده     نامشخص بودن مبالغ بیمه و فرانشیز

19-شهلا شادمانی          بیمه نبوده مراجعه به کانون

20-بهجت موسی زاده     اصل و ریز صورتحساب بیمارستان

21-محمد ثانوی              سهم بیمه پایه مشخص نشده

22-محمد امین پیش جنگ    نسخه فاقد مهر پزشک است

23-مریم بی بی حسینی      نوع فیزیو تراپی نامشخص

24طاهره فرخنده                 نسخه مطابقت ندارد

25-قدمعلی ابوالحسنی      شرح عمل ضمیمه شود

26-مریم فیروزی                 مبلغ تفکیک نشده

27نرگس جانی زاده            برگ سبز دفترچه ضمیمه شود

28-فرج فیضی                جواب پاتولوژی

29علی رحیمیان              بیمه نیستند به کانون مراجعه گردد

30-ترانه آواره                      نسخه فاقد مهر پزشک

31فریماه جاذب               هم پوشانی بیمه

32-حسن عباسی ششده    جواب پاتو لوژی

33-اشرف مهتاب روشن       جوابiol,octچشم

34-زینب سمیعی فر            بیمه نبوده به کانون مراجعه شود

35-داوود شرافتی              سهم بیمه مکمل محاسبه شده

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

####################################

1-معصومه بردبار      قبض با نسخه و جواب همخوانی ندارد

2-زهرا علیشاهی     نسخه اشتباه است

3-روح انگیز حقیری   نسخه اشتباه است

4-محمد عظیم رحمانی     دستور خدمت پزشک ندارد

5-فاطمه محب زاده       رویت توسط پزشک معتمد آتیه سازان

6-پروین اشراقی         نسخه ضمیمه شده اشتباه است

7-سیما کریمی           جواب آزمایش ضمیمه نشده

8-شهناز فیروزیان        نسخه اشتباه است

9-آفتاب نکوئیان    جواب تست نومتری ضمیمه نیست

10-خسرو رستگار       دستور صحیح ضمیمه نیست(نسخه مربوط به این مورد پرونده نیست)

11-پوران بنایی           اصل صورتحساب بیمارستان – اصل ریز وسایل مصرفی بیمارستان ضمیمه نیست

12-فردوس زارع پور    اصل صورتحساب بیمارستان – اصل ریز وسایل مصرفی بیمارستان ضمیمه نیست

13-سکینه پورکرم         ایشان بیمه نمی باشند

14-معصومه زارع پور    ایشان بیمه نمی باشند

15-زهرا صادقی    نسخه با پرونده مطابقت ندارد

16-مژگان شاکری     کپی دفترچه بیمه شاغل ضمیمه نیست

17-زهرا جعفری    ذکر نشدن مبلغ پرداخت در رسید بابت چه نوع خدمت (رسید ناقص است)

18-فخر السادات احمد زاده    جواب سونوگرافی ضمیمه نشده است

19-بدری عسکری زاده      تست آلرژی عدم تعهد بیمه

20-زهرا فدایی     لیزر درمانی پرتوان  عدم تعهد بیمه

21-مریم ابوالحسن تاش     تاریخ مدارک ناخوانا است

22-پروین کاووسی           عدم تعهد در این مورد

23-زهره کهنسال            عدم تعهد در این مورد

24-یدالله باغبان     تکمیل سقف تعهد

25-زینت مرادی      تکمیل سقف تعهد

26-زیبا کمالی بانیانی    تکمیل سقف تعهد

27- علی اکبر کسرائی

28-زهرا بی بی فضا لله پور     بیمار از توسط پزشک آتیه سازان روئیت شود

29-زهره صادقی رونیزی       ام آر آی قبل از عمل ضمیمه شود

30-منصور شکوهیان        سهم بیمه پایه مشخص شود

31-عزت دخت برزویی    تاریخ در سامانه درج نشده

32-احمد احمد پور      عکس ضمیمه باشد

33-نگار رفیع زاده      اصل قبض واریزی آزمایشگاه ضمیمه شود

34-زرافشان زنگنه     عدم تعهد ویزیت بیهوشی

35-مهین اکبریان      جواب کامل سنو گرافی

36-اصغر اسکندری     نسخه فاقد تاریخ

37-محبوبه رجبی    جواب آزمایش ناقص

38-مهر انگیز بردبار       فاکتور عینک بدون مهر است

39-صغرا لطفی         نسخه مرتبط ضمیمه شود و جواب ام آر آی

40-زهرا صمدی            نسخه سونو ضمیمه شود

41محمد قاسم شریعتی     تاریخ نسخه

42-بدری عسکرزاده          نسخه جهت ویزیت ضمیمه شود

43-طیبه عبدالله زاده       نسخه سی تی اسکن ضمیمه شود

44-زهرا دشتبان         جواب خدمت ضمیمه شود

45- حیات براتی         جواب خدمت ضمیمه شود