ارتباط با ما

آدرس

فارس- فسا -خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ساختمان کانون بازنشستگان

تماس با ما

07153313259 – 07153313256

مدیر عامل

09173325378

رئیس هیئت مدیره

09171352283

نایب رئیس

09179024036

فرم ارتباط با ما